Jesteś tutaj: Strona główna StronyDeklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Gmina Trzebielino zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: http://trzebielino.pl

Data publikacji strony internetowej: 18.04.2023

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.04.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Deklarowany status zgodności: zgodna

Strona internetowa została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.1.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono w dniu: 18.04.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Aby wyłaczyć powiększenie plakatów w formie popup znajdujących się na stronie głownej należy nacisnąć przycisk escape.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Mariusz Bublewicz, telefon: 59 848 06 18, e-mail: informatyk@trzebielino.pl

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Trzebielino znajduje się przy ul. Wiejskiej 15, 77-235 Trzebielino.
  • Do głównego wejścia prowadzą kilkustopniowe schody wyposażone w barierki oraz podjazd.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Ze względu na brak windy oraz podjazdów we wnętrzu budynku osoby mające problem z poruszaniem się powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, który obsłuży daną osobę w Sali posiedzeń. Nie wszystkie stanowiska obsługujące petentów umieszczone są na parterze.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • Urząd Gminy Trzebielino nie daje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  • Przed budynkiem Urzędu Gminy Trzebielino znajdują się dwa wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.