Zawieszenie pracy stacjonarnej Oddziałów Przedszkolnych w Trzebielinie

Zawieszenie pracy stacjonarnej Oddziałów Przedszkolnych w Trzebielinie do 11 kwietnia 2021r.

Do przedszkola przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców, którzy:

1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5. wykonują działania ratownicze,6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej,

9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

Dla dzieci 6-letnich prowadzona będzie nauka zdalna. Więcej informacji na stronie:https://www.gov.pl/…/zawieszenie-pracy-stacjonarnej…