Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola w ramach projektu „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora ”

Gmina Trzebielino ogłasza nabór dzieci do grup 3-, 4-, 5- latków do

– Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Sportowców Polskich; ul. Młodzieżowa 1; 77-235 Trzebielino

– Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej, ul. Szkolna 5, 77-235 Trzebielino ;

na rok szkolny 2017/2018.

Nabór prowadzony jest w związku z realizacją projektu „Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna

W ramach projektu do punktów przedszkolnych w Trzebielinie i Suchorzu zostanie przyjętych 40 dzieci w wieku 3-4- lat z obszaru Gminy Trzebielino.

Dodatkowych informacji nt. rekrutacji udziela Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzebielinie i Suchorzu , Koordynator Projektu w Urzędzie Gminy w Trzebielinie, przy ul. Wiejskiej 15 ( pokój 7) lub telefonicznie pod nr telefonu 59/8580223 lub 59/8580253

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz w Sekretariatach szkół.

Zgłoszenia do udziału w Projekcie przyjmowane są w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00.

Zgłoszenia (skany wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów na odpowiednich formularzach) należy przesłać e-mailem na adres: m.staroszak@trzebielino.pl bądź złożyć osobiście w Biurze Projektu w Urzędzie Gminy w Trzebielinie pokój nr 7.

W przypadku niewyczerpania puli miejsc w ramach projektu po upływie w/w terminu rekrutacja uczestników będzie prowadzona w sposób ciągły.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego