I konkurs fotograficzny


„POLSKA ZŁOTA JESIEŃ…”


Regulamin
1. Cele konkursu:
– Kształcenie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata – szczególnie w okresie jesiennym,
– Popularyzacja piękna przyrody, architektury i krajobrazu gminy Trzebielino na tle jesieni
– Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych
– Zachęcenie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
– Promocja szkoły w środowisku lokalnym
2. Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie oraz dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przy szkole
Fotografie będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
– przedszkola i klasy „0”
– uczniowie klas I – III
– uczniowie klas IV – VIII
Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni okolicznościowymi dyplomami i drobnymi upominkami.
Jury wybierze po 3 prace do nagród z każdej kategorii wiekowej.
3. Tematyka prac:
„POLSKA ZŁOTA JESIEŃ…”
4. Format prac – prace fotograficzne:
– Każdy uczestnik konkursu może zgłosić na konkurs dowolną ilość zdjęć.
– Format zdjęć – dowolny.
– Zdjęcia mogą być kolorowe lub czarno-białe.
– Każde zdjęcie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.
– Zdjęcie należy zatytułować i podać miejsce jego wykonania.
5. Termin i sposób zgłaszania prac:
– Konkurs rozpoczyna się 15 października 2019 roku i trwa do 15 listopada 2019 roku
– Zdjęcia należy wysyłać na adres email:
sp.trzebielino@wp.pl
– UWAGA! Fotografie można także przynosić do p. Honoraty Ślusarskiej na nośniku USB lub karcie pamięci. Można je także oddawać w postaci papierowej do zeskanowania.
Prace uczniów będą na bieżąco prezentowane na naszej szkolnej stronie internetowej oraz na facebooku szkoły.
6. Kryteria oceny:
– Walory merytoryczne – zgodność z celami konkursu, wartości poznawcze.
– Walory artystyczne – ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność.
7. Rozstrzygnięcie konkursu:
Zdjęcia uczniów oceniać będzie Jury w składzie:
mgr Honorata Ślusarska
mgr Jagoda Krężel
mgr Katarzyna Waśkowiak
Decyzje Jury są ostateczne
Wyniki konkursu i nazwiska Laureatów zostaną ogłoszone w przeciągu 2 tygodni od zakończenia konkursu.
8. Postanowienia ogólne:
– Zdjęcia złej jakości lub niezgodne z tematem konkursu nie będą dopuszczone do konkursu.
– Nadesłanie zdjęć na konkurs oraz podanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, oświadczeniem posiadania praw autorskich do nadesłanych na konkurs prac oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych uczestnika konkursu na szkolnej stronie internetowej szkoły oraz facebooku.

9. Organizatorzy Konkursu:
– p. Honorata Ślusarska, p. Jagoda Krężel, p. Katarzyna Waśkowiak we współpracy z Nadleśnictwem Trzebielino
Zapraszamy do fotografowania i wzięcia udziału w powyższym Konkursie.
Życzymy POWODZENIA!